Một số chu trình gia công CNC trong hệ điều khiển FANUC

Chu trình tiện mặt côn
Chu trình này được dung khi gia công các bề mặt côn co chiều dài bề mặt gia công không lỢn tư các phôi liều là thép thanh hình tru .
Dang câu lềnh:       N__ G99 G90 X__ Z__ R__ F__
Trong đo, R la gia trị tham sô được xac định theo công thưc sau:
R= (Z + Z0) x tga vỢi a la… read more on http://giacongcnc.info/mot-chu-trinh-gia-cong-cnc-trong-dieu-khien-fanuc/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s